பொறுமையை பொறுமை இழக்கச் செய்தவன் (The Wall)

 பொறுமையை பொறுமை இழக்கச்  செய்தவன்

 தொடர் தோல்விகளால்  

துவண்டு இருந்த பொழுது 

துடிப்பான ஆட்டத்தால் 

அணியை துடித்தேழ செய்தவன்

Money-க்காக  அல்லாமல் 

அணிக்காக விளையாடியவன் 

Test-ல் மலை போல் நின்று மாணம் காத்திட்ட - அவன் கை 

One day-விலும் ஓங்கியே நின்றது 

கணவான்கள் ஆட்டத்தின் கடவுள் 
 “Rahul Dravid : The Wall”

- இந்த கவிதையை சரித்திர நாயகன் Rahul Dravid- டுக்கு சமர்பிக்கிறேன் 

0 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More