அட பாவி மக்கா - வழக்கத்திற்கு மாறான இருப்பிடங்கள்


Insane Drinking (பைத்திய குடிப்பழக்கம்)

Time For a Break!(
ஒரு இடைவேளை நேரம்!)

Very Lucky Driver (
லக்கி டிரைவர்)

It's Just Another Day! (
ஜஸ்ட் அனதர் டே தான்!)

Sitting On the Edge (
விளிம்பில் உட்கார்ந்து)

Just An Incredible View! (
ஒரு நம்பமுடியாத காட்சி!)


Just Camping Out! (வெறும் கேம்பிங்)

Sleeping In the Clouds (
மேகங்கள் உள்ளே தூங்கிக்கொண்டு)

Insane Construction Worker (
தைரியமான கட்டுமான தொழிலாளி)

Insane Rock Climber 

Insane Rock Climbing

Nice Place to Sit!

Chilling On the Edge
 

Working With No Fear
 

Just Hanging Out!






0 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More