நிர்வாகங்களின் எதிர்பார்ப்பு - Expectations of Management !!

நிர்வாகம் நம்மிடம் என்ன எதிர்பார்கிறது

Expectations of Management
All be clear with what management expects...

__._,_.___

0 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More